TerugGa terug

Groei
De komende jaren zal de stad Almere doorgroeien van een stad met circa 200.000 inwoners naar ca. 350.000 inwoners. Rijk, regio en gemeente hebben de ambitie neergelegd dat de groei niet alleen plaats zal vinden in de traditionele uitleggebieden maar dat het centrumgebied ook een deel van die groei zal moeten opvangen. Daarmee wordt niet alleen een kwantitatieve groei opgevangen, maar is er ook kans op een kwaliteitssprong in het centrum door meer activiteit en meer 24/7 gebruik.  Het centrumgebied van Almere biedt, qua bereikbaarheid, ontwikkelruimte en haar voorzieningenaanbod, optimale kansen voor een verdere deze doorontwikkeling en verdichting. Gemeente Almere heeft het geambieerde toekomstbeeld in enkele beleidsnota’s reeds vastgesteld. De wereld van vandaag leidt echter niet automatisch tot de wereld van morgen. In nauwe samenwerking met de gemeente heeft Plein06 daartoe een operationalisering gemaakt van de bestaande beleidskaders en deze gevat in een ontwikkelstrategie voor het centrum.

Ruimtelijke analyse
Als belangrijke drager van de ontwikkelstrategie is gekozen om te prioriteren. In de prioritering is rekening gehouden met een groot aantal aspecten zoals het belang op stedelijk niveau voor gebiedsspecifieke ontwikkelingen, complexiteit van de opgave en verwacht ontwikkeltempo. De prioritering is daarnaast ook afgestemd op de voorspelde behoefte en segmentering. Als basis voor de prioritering is door gemeente en Plein06 eerst een ruimtelijke analyse van de huidige situatie uitgevoerd. Mede aan de hand van deze analyse spreekt de Ontwikkelstrategie zich tot slot uit over algemene randvoorwaarden voor verdere verdichting en transformatie. Voor enkele specifieke transformatie en verdichtingsopgaven, zoals  locatie 5.2 en de Voetnoot, heeft Plein06 vervolgens gebiedsspecifieke randvoorwaarden opgesteld. Deze ruimtelijke randvoorwaarden zijn gebundeld in een Ontwikkelkader.