TerugGa terug

Quickscan
Uit de Visie Waterweg 2030 is de zone langs de Maassluise Waterweg aangemerkt als een belangrijke plek waar water en stad verbonden kan worden. Een getijdenpark in de bocht van de Waterweg is een kans om rivierkwaliteiten te versterken en de dynamische Delta beter te beleven. In een quickscan heeft plein06 samen met de gemeente Maassluis en partijen als RijksWaterstaat en de Provincie Zuid-Holland de mogelijkheden voor een getijdenpark verkend. Uit drie onderzochte principes is -na afweging van wenselijkheid en haalbaarheid- een waterinwaartse langsdam in combinatie met een hoogwatergeul het meest realistisch gebleken. In afstemming met betrokken partijen (Programma Rivier als getijdenpark, RWS, Havenbedrijf, Provincie Zuid-Holland en ARK/WNF) is het principe van de langsdam vervolgens uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp.

Visie op het getijdenpark
Het gevoel van het aan te leggen getijdenpark aan de Waterweg bij Maassluis is vierledig en waarborgt de volgende uitgangspunten:
– Continuïteit. De lange lijnen langs de Waterweg en het Sterrenbos blijven herkenbaar.
– De grote schaal en maat van de Waterweg blijven in het getijdenpark voelbaar.
– De maritieme en robuuste uitstraling van de Waterweg met haar schepen zijn inspiratie voor de inrichting en materialisatie van het getijdenpark.
– De oorspronkelijke natuur op deze locatie van rietgorzen (voor de primaire dijk) krijgt weer de ruimte

Grotere context
De Waterweg is een totaalsysteem met getijdenwerking.. Voor optimale versterking van natuur en voor goede beleving van de getijdennatuur is het belangrijk om uit te zoomen en gemeentebreed de kansen in kaart te brengen. Een verdeling in 3 bouwstenen biedt uitkomst voor de vergroening/ verzachting van de kade:
1. Bouwsteen ‘kade inzaaien’; door inzaaiing met een ruig kruidenmengsel kan de kade een groene basis vormen met waarde voor insecten, kleine zoogdieren en vogels (bouwsteen ‘kade inzaaien’). Deze eenvoudige ingreep heeft een minimale impact op het beheer van de kade.
2. Bouwsteen ‘getijdenkade’ bestaat uit het aanbrengen van meer reliëf in de huidige kade. Dit kan in de basaltbekleding gestalte krijgen maar ook in het talud. Door een extra ‘terras’ of laagte te maken op de overgang van hoog naar laag water (rond +0m NAP) kan de getijdenwerking tastbaar en zichtbaar worden gemaakt.
3. Bouwsteen ‘getijdenpark’ impliceert een grote ingreep. Ter hoogte van de Bocht van Maassluis en de Oranjeplassen wordt een nevengeul gegraven waarachter de getijdenwerking de ruimte krijgt. De huidige kade wordt verlaagd en getransformeerd tot langsdam.