TerugGa terug

Central Innovation District
In de Agenda Ruimte voor de Stad (2016) spreekt het college van gemeente Den Haag zich uit over de ontwikkeling van de stad tot 2040. Het gebied tussen de treinstations Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van NOI zal de komende jaren verder moeten doorgroeien tot een Central Innovation District (CID). De ambities zijn daarbij ongekend hoog. Het gebied zal een pijler moeten worden in de regionale economie en de innovatiekracht van Nederland moeten gaan verbeteren.

De basis van deze ambitie wordt gevormd door de bestaande Haagse concentratie van onderwijsinstellingen, multinationals, start ups, overheden en NGO’s. Met een grote hoeveelheid innovatieve start ups, scale ups, kennisinstellingen, onderzoeksinstituten is er in feite nu al sprake van een innovation district. Deze basis vormt een ideale springplank voor een succesvolle doorontwikkeling van het Central Innovation District.

Ruimtelijke verkenning
Gemeente Den Haag heeft plein06 gevraagd het CID gebied te onderzoeken. Het resultaat geeft antwoord op drie vragen;
– welke ruimtelijke aspecten vormen een belemmering voor een CID ontwikkeling
– welke ingrepen moet de gemeente doen om kansen te kunnen grijpen
– hoe zou plein06 deze ingrepen vormgeven.
Op basis van literatuur, eerdere onderzoeken, nieuw ontwerpend onderzoek en middels meerdere workshops met economen, planologen, project- en programmamanagers vanuit de gemeente zijn de ruimtelijke voorwaarden voor een sterk innovatiemilieu gedestilleerd. Op basis van deze voorwaarden en een door plein06 opgezet analysemodel zijn problemen en kansen in beeld gebracht. Met de input vanuit de workshops hebben we vervolgens de contouren voor de toekomstige gebiedsopgaven, van acupunctuur-ingrepen tot grootschalige gebiedsontwikkeling, geschetst. Het verleidende eindbeeld, alsmede de problemen- en kanseninventarisatie, is als ruimtelijke verkenning aan de gemeente aangeboden.

Gebiedsdeeluitwerkingen
Voor enkele deelgebieden heeft plein06 het verleidende eindbeeld (ruimtelijke verkenning) nader uitgewerkt. Op basis van het ontwikkelde analysemodel zijn voor de specifieke deelgebieden meer in detail een set met ruimtelijke ingrepen voorgesteld. Deze ingrepen zijn elk strategisch onderbouwt en sterk faseerbaar. De onbekendheid over opname capaciteiten van de markt is daarmee optimaal te ondervangen. Plein06 heeft gebiedsdeeluitwerkingen opgesteld voor het gebied rond Station Den Haag Holland Spoor en voor het gebied tussen de Trekvliet en station Laan van NOI (waaronder Kop van de Binckhorst). Deze twee gebieden samen vormen het ontwikkelpotentieel van het CID en zijn daarmee essentieel in de verdere doorontwikkeling van de Haagse economie.

(beeld betreft een verkennende schets)