TerugGa terug

De Zoethouder is een slimme regenwaterberging, bedacht en ontworpen in samenwerking met Grontmij en de Universiteit van Wageningen. Zoethouders vormen een oplossing waarmee gemeenschappen (bijvoorbeeld agrariërs die zich verenigen en samenwerken met gemeenten en/of particulieren) zelf het water binnen de grenzen van hun percelen kunnen beheren en reguleren. Hierdoor kan men er zelf voor zorgen dat ten tijde van droogte water beschikbaar is en ten tijde van wateroverlast water geborgen kan worden, terwijl afvoer van overtollig hemelwater gegarandeerd blijft. Door een fijnmaziger beheer van het bovenstroomse watersysteem en het gebruik van zoet water dat daar valt, in combinatie met berging ervan in Zoethouders, wordt meer water vastgehouden in de haarvaten van het watersysteem (sponswerking) en minder water via gemalen afgevoerd richting zee. Dit draagt bij aan het op lokale schaal beperken van droogteschade en verzilting en is daarnaast een duurzamere manier van waterbeheer, waarbij onder andere bespaard kan worden op energiekosten. Het draagt ook bij aan een veel efficiëntere manier van landbouwen omdat het (zoete) regenwater beter wordt gescheiden van het zoute grondwater. Het regenwater kan dus beter worden benut, waardoor er een hogere opbrengst aan gewas kan worden bereikt.

Door de Zoethouder in de vorm van een singel rondom dorpskernen te plaatsen, ontstaat een Zoetsingel. Door de toepassing van Zoetsingels zijn de waterbergingen niet alleen voordelig voor landbouw, maar ook voor afwatering van stedelijke gebieden. Daarnaast bieden zij ook kansen voor bijvoorbeeld ecologie, recreatie en de woningmarkt. Door Zoetsingels met flauwe oevers uit te graven, kunnen vele soorten zich langs de singels vestigen. Hierdoor kan er door de juiste beplanting, in plaats van een simpel bassin, een rijk, toegankelijk en natuurlijk gebied ontstaan. De natuurlijke inpassing van de Zoetsingels zal zorgen voor een verfraaiing van de kernen en een mooie, kwalitatieve overgang naar het landelijk gebied, waardoor er een geschikte plek voor verschillende vormen van recreatie ontstaat. Dit leidt tot een versterkte en verbijzonderde beleving van de kernen en het omliggende landschap. Ook zal dit sterke recreatieve karakter van de dorpsranden kansen bieden voor investeerders en exploitanten die recreatieve diensten of producten willen koppelen aan de Zoetsingel, waardoor deze gebieden verder ontwikkeld kunnen worden. Zo zal deze integrale oplossing de Zeeuwse zoetwaterproblematiek tegengaan en zorgen voor een aantal recreatieve hoogtepunten in het Zeeuwse landschap waar iedereen van kan profiteren!

Op dit moment zijn we in gesprek met een aantal agrariërs en de provincie Zeeland om ons concept werkelijkheid te maken. Als u ons hier bij kan of wil helpen of als u nog andere ideeën of opmerkingen heeft; neem gerust contact met ons op!